1. Bakgrund

1.1

pro.booli.se (”Booli Pro”) är ett analysverktyg för dig som professionellt vill följa och fatta beslut på bostadsmarknaden och som drivs av Booli Search Technologies AB (”Booli”).

1.2

Du som fysisk användare (”Användare”) kan erbjudas tillgång till Booli Pro genom att du antingen själv förvärvat en Booli Pro licens eller att din arbetsgivare ingått avtal för Booli Pro och att du därigenom tilldelats ett Booli Pro konto (”Arbetsgivarlicens”).

1.3

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”), tillsammans med eventuella avtal som din arbetsgivare ingått avseende Booli Pro och sådana villkor som Booli i vissa fall tillhandahåller en Användare separat (tillsammans ”Särskilda Villkor”), reglerar din användning av Booli Pro.

1.4

Du som Användare kommer att få godkänna och förbinder dig att följa Villkoren i samband med att du ges tillgång till Booli Pro. Vid motstridigheter mellan Villkoren och Särskilda Villkor äger Särskilda Villkor företräde.

1.5

För att aktiveras som Användare måste du vara minst 18 år eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera dessa bindande Villkor.

1.6

Booli förbehåller sig rätten att ensidigt justera och uppdatera Villkoren. Aktuella villkor som gäller när du nyttjar tjänster på Booli Pro publiceras på Booli Pro och gäller från och med det datum de publicerats. Användare kommer att få godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning efter det att villkoren publicerats. Om en Användare inte godtar de ändrade villkoren kommer denne inte att fortsatt ha tillgång till Booli Pro.

2. Behandling av personuppgifter

2.1

I samband med att du nyttjar de produkter och tjänster som tillhandahålls av Booli Pro så kan dina personuppgifter komma att behandlas. Booli är personuppgiftsansvarig och förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och övrig tillämplig rätt. I vår Integritetspolicy finns närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling.

3. Booli Pro-Tjänster och ditt användande

3.1

Booli Pro:s analysverktyg är uppbyggt på flera del-tjänster som syftar till att underlätta att fatta rätt beslut på bostadsmarknaden (”Tjänsten”). Vilka del-tjänster du som Användare har rätt att nyttja styrs av vilken licensmodell du har tillgång till.

3.2

Användare med en Booli Pro licens får nyttja Tjänsten under licensens giltighetstid. Din användning av Tjänsten ska ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med vid var tid gällande Villkor (och om tillämpligt, Särskilda Villkor) samt instruktioner som tillhandahålls genom Booli Pro.

3.3

Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte delas med någon annan, vare sig en kollega eller annan tredje part. Vid misstanke om att Användares inloggningsuppgifter röjts, ska detta omedelbart anmälas till Booli. Om du nyttjar en Arbetsgivarlicens och avslutar din anställning upphör din rätt som Användare och du ska inte längre försöka bereda dig tillgång till Tjänsterna. Booli har rätt att när som helst plocka bort eller redigera missvisande uppgifter, stänga av dig som Användare och avsluta ditt konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänster på ett sätt som kan orsaka Booli eller tredje part skada.

3.4

Du som Användare har rätt att för din arbetsgivares eller egna näringsverksamhets interna affärsändamål, extrahera och spara ned enstaka kopior (även skriva ut enskild kopia i A4-format) av tillhandahållet eller inom Tjänsten skapat material. Sådana kopior får dock inte innehålla mer data än vad som behövs för att fatta beslut på bostadsmarknaden.

3.5

Att Tjänsterna endast får användas för interna affärsändamål innebär att det, utöver vad som framgår i p. 3.4 ovan, inte är tillåtet att, i tryckt eller elektronisk form, sprida, sälja, tillgängliggöra eller överföra material från Tjänsterna eller på annat sätt bereda en tredje part tillträde till den, vare sig i bearbetad eller obearbetad form. Vad nu sagts innebär ingen begränsning för Användare att vidareförmedla siffror och slutsatser (”Analyser”) som framtagits inom ramen för Tjänsten. Alla Analyser ska alltid märkas med källhänvisningen som följer av Villkoren eller Särskilda Villkor, men alltid som minst med “Booli Pro”.

3.6

Tjänsten skall användas i normal omfattning inom ramen för den verksamhet du som Användare nyttjar Tjänsten för. Vid onormalt hög användning av Tjänsten (t.ex. massförfrågningar/ massuttag) har Booli rätt att omedelbart spärra tillgången till Tjänsten för Användaren.

3.7

Användare får inte nyttja Tjänsten eller information som tillhandahållits genom Tjänsten i strid mot lag, förordning eller annan myndighetsföreskrift samt branschöverenskommelser.

3.8

Användare får inte använda Tjänsten och material eller information som härrör från Tjänsten för verksamhet som konkurrerar med Boolis verksamhet. Användare får således inte bygga upp parallella funktioner, system, databaser eller liknande med sådant material eller sådan information som tillhandahålls genom Tjänsten, eller kopior av sådant material eller sådan information, inklusive Analyser. Alla lokalt sparade kopior av data som Kunden emottar via Tjänsten, ska raderas vid Avtalets upphörande.

4. Förändringar i Tjänsten

4.1

Booli tar in synpunkter och önskemål från Användare, men Booli beslutar självt vad, när, hur och i vilken omfattning Tjänsten utvecklas. Booli kan utan varsel ändra Tjänstens innehåll eller det sätt Tjänsten tillhandahålls.

4.2

Booli förbehåller sig även rätt att sluta tillhandahålla Tjänsten.

5. Immateriella rättigheter

5.1

Samtliga Immateriella Rättigheter och andra rättigheter till Tjänsten med tillhörande programvaror, tredje mans programvaror som används inom ramen för Tjänsten (hädanefter ”Tredje Mans Programvaror”), utrustning och know-how tillkommer Booli eller Boolis licensgivare. En innehavare av Booli Pro licens erhåller endast de begränsade rättigheter som framgår av Villkoren.

5.2

Användare får inte själv, med hjälp av annan eller hjälpa annan att (i) modifiera, ändra, kopiera, eller bearbeta hela eller delar av Tjänsten, bakomliggande programvaror eller Tredje Mans Programvaror, (ii) licensiera, upplåta, sälja, pantsätta, överlåta eller erbjuda Tjänsten till tredje man, (iii) spegla eller visa innehåll i Tjänsten för tredje man, (iv) dekompilera någon del av Tjänsten, bakomliggande programvaror eller Tredje Mans Programvaror om det inte är tillåtet enligt Tillämplig Lag, (v) använda Tjänsten för att utveckla en kommersiellt tillgänglig produkt eller tjänst, (vi) kopiera någon egenskap, funktion, integration, gränssnitt eller grafik i Tjänsten, eller (vii) i övrigt försöka bereda sig tillgång till hela eller delar av de programvaror, Tredje Mans Programvaror, utrustning, miljöer, funktioner eller know-how som tillsammans utgör Tjänsten och som Användare inte enligt Villkoren uttryckligen har rätt att använda. Användare får inte heller extrahera innehåll i Tjänsten utöver vad som följer av Villkoren. Inga Immateriella Rättigheter upplåts eller överlåts genom Villkoren utöver vad som uttryckligen stadgas häri.

5.3

Användare äger inte rätt att använda Booli Pro logotyp, grafiska profil eller andra immateriella rättigheter utan Booli Pro på förhand givna samtycke. Med det sagt äger Användare heller inte rätt att radera eller på annat sätt osynliggöra eventuella källhänvisningar som Booli inkluderat i material eller underlag som Användare har rätt att extrahera och/eller dela från Tjänsten, eller utelämna källhänvisning som du som Användare enligt Villkoren kravställs att inkludera. Ett samtycke av Booli till användning av våra immateriella rättigheter kan alltid återkallas.

6. Garantier och ansvar

6.1

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att all information som finns tillgänglig på Booli Pro är korrekt, rättvisande och uppdaterad och att Tjänstens tillhandahålls kontinuerligt och utan avbrott. Vi kan dock inte garantera Tjänstens tillgänglighet vid varje tillfälle och förbehåller oss därför rätten att helt eller delvis pausa eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten på obestämd tid.

6.2

Booli tar inte ansvar för eventuella beslut eller ageranden som du som Användare eller din arbetsgivare gör mot bakgrund av de material eller information som tillgängliggörs i Tjänsten och inte heller beslut eller agerande som kunder till Användare eller din arbetsgivare gör mot bakgrund av Analyser eller andra slutsatser som delas. Tjänsten utgör inte rådgivningen eller rekommendationer i ett enskilt fall.

7. Betalningsvillkor

7.1

Du ansvarar för att dina faktureringsuppgifter är korrekta vid köp av Booli Pro Tjänsten.

7.2

Vi fakturerar månadsvis i efterskott.

7.3

Vid reklamationer efter utfärdad faktura sker eventuell kompensation på nästkommande faktura.

7.4

Fakturering sker med trettio (30) dagars betalningsvillkor. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med tio (10) %. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras även påminnelseavgift enligt gällande lag.

8. Övrigt

8.1

Du kan när som helst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att kontakta Booli. Booli kommer då att radera samtliga inloggningsuppgifter och all annan information som du laddat upp eller som sparats kring ditt användande. Undantaget är uppgifter som Booli Pro enligt lag måste spara och arkivera.

8.2

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567) Olof Palmes Gata 31

111 22 Stockholm

Telefon: 08-654 94 00

E-post: info@booli.se

Ansvarig utgivare

Sebastian Wickert ©

2024 Booli Search Technologies AB